Adatkezelési tájékoztató

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy Kovalik Natália (a továbbiakban: Adatkezelő) által végzett adatkezelésre vonatkozóan az Adatkezelővel létrejövő kötelmi jogviszony létesítését megelőzően a személyes adat jogosultját az Adatkezelő által alkalmazott és tiszteletben tartott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, szabályokról és rendelkezésekről tájékoztassa.

A Tájékoztató azon személyekkel (a továbbiakban: a személyes adat jogosultja) kapcsolatban végzett adatkezelésekre vonatkozik, akik részt vesznek a Natívmethod foglalkozásain.

 • Az Adatkezelő

Adatkezelő, valamint Adatkezelő adatkezelési felelősének neve: Kovalik Natália

Adatkezelő adatkezelési felelősének elérhetősége: hello@nativmethod.com

 • Az Adatkezelő által a személyes adat jogosultja vonatkozásában végzett adatkezelés

célja: (i) részvétel biztosítása a Natívmethod foglalkozásain; kép- és videófelvételek készítése a Natívmethod közösségi média felületein történő felhasználás céljából; hírlevelek küldése.

jogalapja: (i) személyes adat jogosultjának hozzájárulása.

terjedelme: (i) személyes adat jogosultjának neve, elérhetősége (telefonszáma, e-mail címe); (ii) személyes adat jogosultjáról készült kép- és videófelvételek.

 1. Az adatkezelés időtartama: a személyes adat jogosultja részéről megadott hozzájárulás megadásától kezdődően a hozzájárulás visszavonásáig. Amennyiben jogszabály ettől eltérő időtartamot határoz meg, úgy az adatkezelés időtartama e jogszabályban meghatározott időtartam.
 • A személyes adat jogosultját megillető jogok:

Azokat a természetes személyeket, akiknek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az Adatkezelő adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik:

 1. tájékoztatáshoz való jog;
 2. helyesbítéshez való jog;
 3. elfeledtetéshez való jog;
 4. adatkezelés korlátozásához való jog;
 5. adathordozhatósághoz való jog;
 6. tiltakozáshoz való jog.
 • Jogorvoslati lehetőségek:

Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, hogy az Adatkezelő megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: http://naih.hu